Vertrouwenspersoon1

TiMaX/DeVoKo wil niet alleen een sportieve en gezellige volleybalvereniging zijn, we willen ook een “veilige” vereniging zijn. Dat betekent dat we van leden, trainers, coaches, ouders en supporters vragen een positieve bijdrage te leveren aan een veilig klimaat en goede omgangsvormen. Dit klinkt vrijblijvender dan het is. Het Bestuur van TiMaX/DeVoKo neemt incidenten die gepaard gaan met verbaal en fysiek geweld, pestgedrag of seksuele intimidatie uiterst serieus.

Daarom heeft de vereniging gekozen voor het aanstellen van een Vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld bij één van de volgende onderwerpen, indien dit een relatie heeft met volleybalvereniging TiMaX/DeVoKo.

Agressie / geweld (verbaal of non-verbaal):

Onder agressie en geweld wordt verstaan: voorvallen waarbij een lid psychisch en/of fysiek wordt lastiggevallen, gemanipuleerd, bedreigd of aangevallen.

Intimidatie / seksuele intimidatie (ongewenste intimiteiten):

Op het werk, op school, in de kroeg, intimidatie / seksuele intimidatie (of ongewenste intimiteiten) kan overal voorkomen. Dus ook bij de volleybalvereniging. Onder intimidatie / seksuele intimidatie wordt gedrag verstaan dat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het kan gaan om dubbelzinnige opmerkingen (verbaal), gebaren (non-verbaal) of fysiek (aanrakingen). Van een vervelend grapje tot aanranding en alles wat daar tussen zit.

Intimidatie / Seksuele intimidatie kan bijvoorbeeld voorkomen tussen volwassen sporters, maar ook tussen volwassenen en kinderen of tussen begeleider en sporter.

Wie is de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon van TiMaX/DeVoKo is Egon Kluitman. Egon is telefonisch bereikbaar via telefoonnr. 0541 352 559 of via email: e.kluitman@ezorg.nl.

Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon:

Taken:

 • Eerste emotionele opvang, begeleiding en ondersteuning van degene met de klacht;
 • Het onderzoek of verhelderen van de klacht;
 • Begeleiding en/of ondersteuning bij eventuele indiening van een klacht.
 • Zorg en eventuele nazorg bij afhandeling van een klacht;
 • Zo nodig doorverwijzen naar hulpverleners;
 • De vertrouwenspersoon rapporteert één keer per jaar aan het Bestuur over het aantal klachten dat is binnengekomen. De inhoud van de klachten komt daarbij niet ter sprake.

Bevoegdheden:

 • Het instellen van een onderzoek naar het vermoeden van (het vóórkomen van) onder 1 en 2 genoemde onderwerpen op grond van een klacht, dan wel uit eigen waarneming;
 • Het bijstaan en adviseren van degene met de klacht, zonder dat de vertrouwenspersoon daarvoor toestemming behoeft van derden;
 • Het desgewenst bijstaan van degene met een klacht bij het indienen en behandelen ervan bij het Bestuur of anderszins (politie);
 • Het (anoniem) doorspelen van verkregen informatie naar het Bestuur. Van de bovenstaande bevoegdheden maakt de vertrouwenspersoon slechts gebruik met uitdrukkelijke toestemming van de klager;
 • Het op eigen initiatief interne en externe deskundigen kunnen raadplegen, bv personen of instellingen die zich bezig houden met de problematiek van de ongewenste intimiteiten.

Om ongewenste omgangsvormen te voorkomen zal de vereniging zich conformeren aan de  gedragsregels opgesteld door het NOC*NSF. Meer over sport en integriteit vind je HIER.

In de folder “Gedragsregels”  NOC*NSF staan deze regels uitgebreid beschreven. Deze wordt ook jaarlijks uitgereikt kaderleden, (jeugd)trainers, coaches etc.