Afgelopen dinsdag werd in eetcafé de Musketier de jaarlijkse algemene vergadering van ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo gehouden. In totaal waren 32 personen aanwezig.
“Nog nooit heeft er een team in de topdivisie gespeeld. Nog nooit is de aanwas binnen de jeugd zo groot geweest, nog nooit zijn de prestaties van de jeugd zo breed geweest, drie jeugdteams in de topklasse, 5 jeugdteams naar de halve finale openclub en een 4e plaats voor meisjes C.” aldus voorzitter Vincent Blokhuis, terugblikkend over de afgelopen periode.

In zijn jaarverslag gaf de secretaris te kennen dat het ledental, voornamelijk door een grote afname van de seniorleden was gekrompen naar 384 leden. De afdeling mini’s nam wederom toe, ditmaal met 10 leden naar een totaal van 146 leden. Verder waren er de gebruikelijke agendapunten. Ook werden enkele opvallende gebeurtenissen benoemd zoals het feit dat het 1e damesteam sportploeg van het jaar in de gemeente Dinkelland werd, de selectie van 8 jeugdleden voor het Regionale Talent Centrum. Verder dat Lotte Kuipers werd geselecteerd voor het nationale Jeugd Oranje Beach-team. Bij de beste overall presterende verenigingen van de Nationaal Open Jeugd Kampioenschappen eindigde de vereniging op een eervolle 16e plaats, een teken dat de jeugdafdeling uitstekend presteert.
Daarna was het woord aan de overige commissies die hun verslag deden van het afgelopen seizoen.

Vervolgens kwamen de financiën aan bod.
Helaas moest de voorzitter vaststellen dat in dit opzicht de vereniging het een stuk slechter doet. Seizoen 2014-2015 is met een groot tekort afgesloten, waardoor het eigen vermogen met ruim 35% is afgenomen. ‘Boosdoeners’ zijn vooral de uitgaven aan zaalhuur aan de gemeente. Deze uitgaven werden fors overschreden en bedragen inmiddels bijna 45 % van de totale uitgaven, een erg zware last. Waar de contributie inkomsten toenamen was bij de competitie & teamgelden nagenoeg een zelfde tekort. Ook de uitgaven voor trainerskosten lieten een tekort zien.
Door de kascontrolecommissie werd aan de penningmeester decharge is verleend.
Daarnaast is de penningmeester er niet in geslaagd de begroting voor het lopende seizoen sluitend te krijgen. Gemiddeld genomen moet er direct 10% worden gekort om niet weer in de rode cijfers te belanden. Omdat alle commissies hierbij betrokken zijn werd er een financiële commissie benoemd die de penningmeester hierbij gaan helpen. Naast penningmeester Thed Rijnders maken Peter Sanders, Gé Bekker en Tim Kuipers hier deel van uit. Binnen 4 weken dienen alle commissies met een plan om het tekort weg te werken te komen. Half januari worden de voorstellen besproken waarna eind januari in een extra algemene vergadering de begroting en contributieverhoging worden vastgesteld.

Bij de kaderleden nam o.a. Mariëtte ter Doest afscheid van de LedenCommissie. Vanaf de oprichting van de vereniging 38 jaar (!) geleden maakte zij hier deel van uit. De vergadering had dan ook veel waardering voor haar inzet. Omdat zij al lid van verdienste is kon zij niet nogmaals benoemd worden. Wel benoemd werd een geheel nieuwe SponsorCommissie. Tim Kuipers zal deze commissie gaan leiden en krijgt daarbij hulp van Vincent Monnikhof, Jort Morsink, Emmy Heerdink en Daphne Giesselink. Daarnaast werden de activiteiten en vrijwilligers commissie samen gevoegd tot de Actieve VrijwilligersCommissie. Als ‘oude rotten’ blijven Mark Blokhuis en Marieke Heerts hierbij betrokken, aangevuld met Silvie Benerink, Lieke Hidding, Loes Pikkemaat, Rosan Pikkenmaat, Richelle Weenders en Maureen Gortemaker. Veel ‘nieuw bloed’ dus, maar ook nog steeds veel vacatures bij de commissies.

Bij de bestuursverkiezingen werden Martijn Pikkemaat als wedstrijdsecretaris en Thed Rijnders als penningmeester herkozen.
Verheugd konden in het bestuur ook 2 vacatures ingevuld worden. Inge oude Nijeweme werd benoemd als algemeen bestuurslid, terwijl Tim kuipers in het bestuur toetrad als voorzitter van de SponsorCommissie.

Gezien de huidige situatie vond de voorzitter het niet echt een goed moment om nu af te treden. Hoewel hij dit ruim 1 ½ jaar geleden het aan het bestuur en ruim een jaar geleden aan de overige leden had aangegeven. “Het voelt niet goed, als blijkt dat er geen sluitende begroting ligt, ook niet goed als je de jaarrekening van afgelopen jaar ziet” aldus Vincent.
Terug kijkend moest hij helaas concluderen dat het hem niet is gelukt om van de vereniging in alle opzichten een bloeiende vereniging te maken. Sportief gezien gaat het goed. Dat het financieel slecht gaat is eenvoudig aan de cijfers te zien. Dat het daarnaast organisatorisch niet goed gaat is niet aan cijfers te zien. Dat is wat hij zelf ziet en ervaart. Juist daar had hij gehoopt een slag te maken, omdat hij ook overtuigd is dat een betere organisatie garant staat voor een solide financiële huishouding.
Na 4 jaar moest hij concluderen dat dit hem niet gelukt is. Commissies opereren te veel als eilanden, bestuursleden doen te veel in de uitvoering, sommige commissie zijn onderbezet of zijn slapende, bestuursvergaderingen worden niet bezocht, bestuur is onder vertegenwoordigd, de linkerhand weet niet wat de rechterhand doet. Vanaf 2012 geen goed functionerende sponsorcommissie, overdracht van het penningmeesterschap dat een moeizaam proces bleek te zijn, moeilijk vrijwilligers te vinden. Na vermogen heeft hij geprobeerd het op te pakken en het meer in lijn te brengen in de vereniging.
De voorzitter was ook helder: “ik verwijt niemand iets, hoogstens mij zelf. De personen die zich inzetten voor onze vereniging doen dit met veel energie en hebben het beste voor met onze vereniging. Zoals ik al aangaf voelt het niet goed om nu afscheid te nemen. Als ik zelf met een beter gevoel afscheid wil nemen vind ik dat dit moet doen met een sluitende begroting. Hier zal ik mij dan ook voor inzetten en aanblijven als voorzitter tot we hopelijk eind januari een sluitende begroting kunnen presenteren”.
6 leden maakten gebruik van de rondvraag waarna de vergadering werd gesloten.