Begroting aangenomen

Vincent Blokhuis Lid van verdienste

Afgelopen donderdag werd door ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo een bijzondere algemene vergadering gehouden in het sportcafé Dorper Esch.

De voorzitter begon met de mededeling dat nu bekend is dat Willen, Paulien en Claudi stoppen met de exploitatie van sportcafé Dorper Esch er misschien mogelijkheden zijn voor ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo. Hem is niet bekend wat de gemeente wil na 1 mei maar riep alle leden op om voorstellen, (on)mogelijkheden, ideeën etc. in te dienen bij het bestuur.

Vaststellen nieuw Huishoudelijk Reglement

De vereniging is jaarlijks een aanzienlijk bedrag kwijt aan boetes en andere kosten aan materialen.

Aangezien dit veelvuldig te wijten was aan nalatigheid c.q. onzorgvuldig handelen, werd door het bestuur een Boete Reglement vastgesteld waarin wordt aangegeven welke bedragen op de desbetreffende leden, begeleiding dan wel betreffende team(s) kunnen worden verhaald. Dit naast boetes die door de Nevobo worden opgelegd en nu al kunnen worden verhaald.

Om eea. conform de juiste regelgeving te laten verlopen was een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement (HR), nodig. Daarnaast werd het HR geactualiseerd, de laatste aanpassingen waren van 30 mei 2011.

Vanuit de vergadering waren geen vragen, het nieuwe HR werd dan ook unaniem aangenomen.

Het volledige Huishoudelijke Reglement is te vinden op de website van de vereniging via: https://www.devoko.nl/Huishoudelijk_Reglement.pdf.

Het Boete Reglement is te vinden via: https://www.devoko.nl/Boetereglement.pdf.

 

Begroting seizoen 2015/2016

De toelichting van de begroting werd tijdens de vergadering verzorgd door de penningmeester Thed Rijnders. Hij had een compliment voor de diverse commissies die rond de afgelopen feestdagen druk doende zijn geweest en veel werk hebben verricht om een bijdrage te leveren aan deze begroting.

 

Zo heeft de ActiviteitenCommissie volgens Mark Blokhuis inspanningen al verricht om de gestelde extra opbrengsten te realiseren.

De vernieuwde SponsorCommissie is voortvarend aan de slag gegaan. Tim Kuipers gaf aan dat van diverse sponsoren toezeggingen binnen zijn gekomen. Het gaat niet allemaal even gemakkelijk maar er is nog wel enige uitbreiding te verwachten. De commissie is ook bezig om diverse sponsorpaketten (verder) te ontwerpen. Deze komen tzt. op de website te staan zodat alle leden hiervan kennis kunnen nemen en wellicht de sponsorcommissie kunnen ondersteunen.

Namens de TechnischeCommissie voerde Albert Brookhuis het woord. Hij gaf aan dat de trainers/sters is gevraagd om 10% van hun vergoeding in te leveren. Hier was niemand op tegen, er zijn trainers/sters die vrijwillig 25 % inleveren en zelfs trainers/sters die helemaal afzien van een vergoeding. Daarnaast worden er enkele trainingsblokken gecombineerd, bijvoorbeeld van 3 naar 2 blokken en zal na het einde van de competitie, wanneer de opkomst in het algemeen iets terugloopt, meer samen getraind/gespeeld worden waardoor minder zaaluren nodig zullen zijn. Op deze wijze draagt ook de TC haar steentje bij.

 

Door dit alles laat de begroting nog een klein tekort zien maar verwacht wordt dat dit aan het eind van het seizoen nog wat kleiner is.

De begroting werd dan ook door de vergadering unaniem goedgekeurd.

 

Daarnaast werd besloten dat aan het eind van elk seizoen alle commissies een begroting voor het nieuwe seizoen indienen en zich daar dan ook aan hebben te houden. In een begrotingsbijeenkomst voor de commissies wordt dan de begroting gepresenteerd. Op deze wijze kan aan het begin van het nieuwe seizoen direct een algemene vergadering gehouden worden zodat iedereen tijdig weet wat de situatie is en we niet halverwege het seizoen meer verrast kunnen worden.

 

Vaststelling contributie

 

Een voorstel voor vaststelling van de contributie werd tijdens de vergadering toegelicht en in stemming gebracht. Het bestuur stelde voor om de basiscontributie voor leden die één keer per week trainen iets naar beneden bij te stellen en alle leden die vaker dan één keer trainen (extra trainen) per week extra te belasten met € 12,- per kwartaal conform hiernaast staand voorstel:

 

  • Extra training is voor die leden die conform de aanwijzing van de TC. vaker trainen ogv. aanwijzing prestatieteam
  • Overige –vrijwillige– extra training is alleen mogelijk indien capaciteit en trainer aanwezig én kosten dekkend kan plaatsvinden.

De vergadering ging unaniem accoord met de voorgestelde verhoging.

 

Punt 6 Afscheid en benoeming bestuursleden

Vorig jaar tijdens de AV heeft Vincent Blokhuis als voorzitter van de vereniging te kennen gegeven om zich, tot de vereniging beschikt over een goedgekeurde begroting, nog beschikbaar te willen stellen als voorzitter. Nu er tijdens deze vergadering een goedgekeurde begroting is vastgesteld legt hij dan ook zijn functie neer.

Thed Rijnders bedankte Vincent namens de vereniging uitvoerig en memoreerde dat Vincent na een moeilijke voorafgaande periode van de vereniging op 30 mei 2011 het voorzitterschap, dat toen vacant was, op zich heeft genomen. Onder zijn leiding is de vereniging van een nieuwe structuur voorzien en weer opgebloeid. Vooral op het sportieve vlak is er veel aandacht geweest en heeft hij de vereniging op een (veel) hoger plan gebracht. De mini -afdeling werd drastisch uitgebreid, de jeugdteams zijn beter gaan presteren op de open Jeugdkampioenschappen en in de diverse topklassen. Daarnaast is DS 1 gepromoveerd naar de topklasse en hoort sindsdien bij de beste 20 teams van Nederland.

Dat de heren afdeling terug liep en de financiën een neerwaartse bijstelling kende lag niet aan hem. Ook hier heeft hij veel aandacht aan geschonken en geprobeerd het beste er van te maken. Het heeft hem veel tijd gekost. Hij was altijd aanspreekbaar voor de leden, ouders en relaties.

Daarnaast heeft hij veel energie gestoken om de Dorper Esch gerenoveerd te krijgen, vele malen ingesproken tijdens commissievergaderingen op het gemeente huis. Vrijwillig is hij, omdat er geen vervanger was nog een jaar langer gebleven. Toen vervolgens bleek dat de financiën niet of onvoldoende op orde waren is hij weer gebleven. Dit kenmerkt zijn gedrevenheid en betrokkenheid bij de vereniging.

Ook is hij een ‘doener’. Naast het zijn van voorzitter is hij ook nog Regio scheidsrechter, trainer coach en manager van DS1. Functies waar niemand voor gevonden werd en die hij daarom zelf maar invulde. Dat dit tevens zijn valkuil bleek te zijn bleek later.

Thed sloot af met het voorstel om Vincent voor te dragen als lid van verdienste.

De vergadering onderstreepte de woorden van Thed met een langdurig applaus.

 

In zijn dankwoord gaf Vincent aan toch wel met een dubbel gevoel te staan na zoveel aardige woorden. Afscheid nemen is toch wel speciaal. Zeker nu er de laatste tijd veel werk is verricht om de begroting op orde te krijgen. Nu blijkt dat als de nood aan de man is iedereen er wel staat.

Omdat hij van mening was dat er minder chemie tussen de diverse commissies was en hij niet meer in staat was dit voldoende te bevorderen is het voor de vereniging beter dat er nieuwe voorzitter komt die met een frisse blik tegen de vereniging aankijkt. Een nieuwe voorzitter zal volgens hem dan ook meer binding en verenigingsgevoel moeten creëren. Met veel plezier blijft hij wel trainer, scheidsrechter en manager van dames 1. De vereniging is dus nog niet van hem af.

 

Het bestuur is er nog niet in geslaagd een opvolger/ster te vinden zodat de vereniging verder zal moeten gaan zonder voorzitter.

Rondvraag

Jos:     Onderstreept dat de ontwikkelingen van de laatste maanden aangeven dat we als vereniging veerkrachtig zijn en er dus wel degelijk chemie aanwezig is. Hij roept iedereen op hier meer gebruik van te maken. Daarnaast pleit hij voor een vrouwelijke voorzitter. De vereniging bestaat tenslotte voor 94 % uit leden van het vrouwelijke geslacht.

Thed: Het dagelijks bestuur bestaat nu maar uit 2 personen. Hij geeft aan dat Inge oude Nijeweme als nieuw bestuurslid is toegetreden en dat de overige bestuursleden ook veel steun geven. Daarnaast deed hij nog een oproep aan alle commissies om tijdens de 3 vergaderingen per seizoen met het bestuur aanwezig te zijn.

Binnen het uur was alles geregeld en kon de vergadering worden gesloten.