Hierbij worden alle leden en ouders/verzorgers van leden uitgenodigd voor het bijwonen van een Algemene Vergadering op dinsdag 20 november om 20:00 uur in Sportcafé Dorper Esch Denekamp

Om tot besluitvorming te komen op een algemene vergade­ring dient de helft plus één van het aantal stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig te zijn.
Op het vastgestelde aanvangsuur opent de voorzitter de verga­dering. Hij telt het aantal stemgerechtigde leden en bij gebreke van het vereiste aantal stemgerechtigde leden sluit hij de vergadering.
Na een wachttijd van 15 minuten wordt de vergadering wederom geopend door de voorzitter. Besluiten kunnen nu met meerder­heid van stemmen worden genomen. 

Agenda:

 1. Opening (Eventueel sluiting en weer opening na 15 min.)
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen AV 2017 en Extra AV 2018
 4. A. Financieel jaarverslag seizoen 2017/2018 en begroting seizoen 2018/2019
  B. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissie-lid
  C. Vaststelling contributie miv. 2019.
 5. Verslagen Commissies
  1. Bestuur
  2. Technische Commissie
  3. Wedstrijd Commissie
  4. Activiteiten Commissie
  5. Sponsor Commissie
  6. Communicatiecommissie
  7. Materialen Commissie
  8. Leden Commissie
 6. Afscheid en benoeming kaderleden
 7. Afscheid en benoeming bestuursleden
 8. Rondvraag.
 9. Spreker Hr. Egon Kluitman komt uitleg geven over de functie vertrouwenspersoon binnen Timax/DeVoko
 10. Toelichting nieuwe website Timax/Devoko

Afmeldingen en eventuele vragen en of opmerkingen kunt je mailen naar secretariaat@devoko.nlof schriftelijk indienen bij de secretaris aan de Telgenkamp 1, 7591 LT Denekamp.

Extra toelichting:

Agendapunt 8
Leden die vragen hebben voor de rondvraag worden verzocht deze tot drie uur voor de vergadering schriftelijk, bij voorkeur via de mail, bij de secretaris in te dienen, opdat het bestuur zich hierover kan beraden en een zo goed en duidelijk mogelijk antwoord kan geven.

Afmeldingen en eventuele vragen en of opmerkingen kunt je mailen naar secretariaat@devoko.nl.